پرش به محتوا

امیرحسین نوروزی

اطلاعیه شماره ۴۴ – عدم الزام به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان در صورت ثبت در سامانه دولتی

عدم نیاز به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی در صورت ثبت در سامانه جامع تجارت و دریافت تایید ثبت صورتحساب در سامانه مودیان

اطلاعیه شماره ۴٣ – درخصوص افزایش حد مجاز دوره بهار از طریق ارائه چک تضمین تا تاریخ ٢٠/ ۴ /١۴٠٣

با توجه به اینکه افزایش حد مجاز از طریق پرداخت نقدی باعث افزایش حد مجاز دوره تابستان سال 1403 می شود لذا جهت افزایش حد مجاز دوره بهار 1403 تا تاریخ 1403٫04٫20 صرفاً از طریق ارائه چک تضمین اقدام گردد.

اطلاعیه شماره 37 – الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 از تاریخ 1403/04/01

مؤدیانی که فروش آنها تا پایان زمستان سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد، از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۳ (۱۴۰۳٫۰۴٫۰۱) مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت آن در سامانه مودیان می باشند.